Campus@Chu Nan S H S

2021/03/17
pm 1:00
Miaoli County
Google Map

Time: 2021/03/17 13:00
Location: Chu Nan S H S
Address: No. 92, Zhongzheng Rd., Zhunan Township, Miaoli County


Studio Classroom School Rally
(Some HM Singers performing)