Campus@Dongsing Junior High School

2019/05/08
pm 1:00
Taoyuan City

Time: 2019/05/08 13:00
Location: Dongsing Junior High School
Address: No. 25, Guangzhou Road, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan


Studio Classroom School Rally
(Some HM Singers performing)